ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลพื้นฐาน
Google Maps
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
งานบริการสื่อฯ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 ตุลาคม 2564

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายใน 

บุคลากรปฏิบัติงานภายใน
บุคลากรปฏิบัติงานภายใน  
บุคลากรปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ จำนวน 45 อัตรา


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นายชัยธวัช สาทถาพร
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นางสาวชนกร ซ้่าศาสตร์
ครูชำนาญการ


นายโกสินทร์ ยังมี
ครู คศ.1


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
ครู คศ.1


นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ
ครู คศ.1


นายสิรภพ คำภาหล้า
ครู คศ.1


นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
ครู คศ.1


นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ
ครู คศ.1 หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวสุนิษา เชิญกลาง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนุชนาท ทาเอื้อ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นชื่น
ครูผู้ช่วย


นางสาวอุไรวรรณ วงศ์แสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวประภาพร สิงหนาท
ครูผู้ช่วย


นางสาววรางคณา อาชีวะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวณิชารีย์ วิริยะกิจสุวรรณ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอรพรรณ ใจใหญ่
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งฤดี ดอนประศรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี
ครูผู้ช่วย


นางธนัญญา สวัสดี
พนักงานราชการ หน่วยบริการลำลูกกา


นายปฐาวุฒิ ปุญญา
พนักงานราชการ


นางสาวนิสา ยิ่งวงค์
พนักงานราชการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร
พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ(รังสิต)


นางสาวปรียาพร พิมภาค
พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.ปทุมธานี


นางสาวจารุณี แดนคำสาร
พนักงานราชการ


นางสาวลักษณา สุขอ่ำ
พนักงานราชการ


นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวสุนิศา ปุดดาราม
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวณัฐจรีย์ ทิพย์สุมณฑา
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.)


นางสาวรัตน์ติกาญจน์ จันทะไพร
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)


นางสาวจิดาภา สุวรรณวิทย์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)


นางสาวภาวิณี ทรัพย์ชื่น
ครูอัตราจ้าง (อบจ.)


นางสาวชนกพร ปิยศทิพย์
พนักงานธุรการ


นางสาวนลิตา บะวงษ์
จ้างเหมาบริการ


นายโกวิท ชินมาตร์
จ้างเหมาบริการ


นายสมชาย สิงห์กาน
จ้างเหมาบริการ


นางจินตนา จันตรี
จ้างเหมาบริการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวดาริณี เรืองสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการอำเภอเมือง


นางนวลจันทร์ ช่างต่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมืองปทุมธานี


นางสาวณัชชา รัตนพรหมรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริมล ฉัตรเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางอินทิรา เครือพันธ์ุ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางรวมพร ชินมาตร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวแพรวา จั่นบ้านโขด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกนกรัตน์ ส่งโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมนัสนันท์ หอมมะลิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัชรี อ่อนอึ่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมัลลิกา ขบวนกล้า
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการอำเภอเมือง


นางสาวพิมพ์ขวัญ ไตรบุตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการอำเภอเมือง

นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.218.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,996

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.