สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2593-3848, 095-246-6117        สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2593-3848, 095-246-6117       สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายใน 

บุคลากรปฏิบัติงานภายใน
บุคลากรปฏิบัติงานภายใน  
บุคลากรปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ จำนวน 45 อัตรา


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี


นายชัยธวัช สาทถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ


นางมาลัย กลิ่นจำปา
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ


นางสาวชนกร ซ้่าศาสตร์
ครู คศ.1


นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์
ครู คศ. 1


นางสาวลัดดาพร แสงฤทธิ์
ครู คศ. 1


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
ครู คศ. 1


นายโกสินทร์ ยังมี
ครู คศ.1


นายจักรพันธ์ ขามโนนวัด
ครู คศ.1


นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ
ครู คศ.1


นายตุลชาติ ชุ่มชื่น
ครู คศ.1


นายพิสิฎฐ์ เปลี่ยนสีบัว
ครู คศ.1


นายสิรภพ คำภาหล้า
ครู คศ.1


นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
ครู คศ.1


นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ
ครูผู้ช่วย


นายพงษ์ธร บ้งจ่า
พนักงานราชการ


นางธนัญญา สวัสดี
พนักงานราชการ


นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี
พนักงานราชการ


นางสาวเนาวรัตน์ สมหวังดี
พนักงานราชการ


นางสาววรางคณา อาชีวะ
พนักงานราชการ


นางสาวแจ่มนภา หลักคำ
พนักงานราชการ


นางสิราภัทร สมนาแซง
พนักงานราชการ


นางสาวนิสา ยิ่งวงค์
พนักงานราชการ


นายสัณหวัช คงชาย
ครูอัตราจ้าง


นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง


นายปฐาวุฒิ ปุญญา
ครูอัตราจ้าง


นางสาวชนกพร ปิยศทิพย์
พนักงานธุรการ


นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวอรอนงค์ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณัฐสินี สิโรจน์สกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปรียาพร พิมภาค
ครูอัตราจ้าง


นางสาวกฤติยากรณ์ ศรีมันตะ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุนิศา ปุดดาราม
ครูอัตราจ้าง


นายสมชาย สิงห์กาน
จ้างเหมาบริการ


นางจินตนา จันตรี
จ้างเหมาบริการ


นางสาวดาริณี เรืองสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนวศิริ ชีวไวทยานนท์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางณัชชา จันทร์เขียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางนวลจันทร์ ช่างต่อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสมใจ ชมดอกไม้
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวณัชชา รัตนพรหมรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริมล ฉัตรเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวรวมพร สมหวัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายโกวิท ชินมาตร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายโอบณิธิ ถี่ถ้วน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายวัชระ สุภาพ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวณัฐวดี มุงขุนการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกนกรัตน์ ส่งโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนลิตา บะวงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศตพร เม้ยสมัคร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.92.193.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 488,114

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.